اولین رویداد ملی کارآفرینی، فناوری مراقبت و سالمندی با همکاری دانشگاه پیام نور و سازمان نظام پرستاری  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان رویدادی برای تولید وطراحی وب سایت ، نرم افزار وسامانه های هوشمند توسط نظام پرستاری کشورباهمکاری دانشگاه پیام نورمرکزی برگزار شد.

ازبین ۷۷  طرح ارسالی از سراسر کشور به دبیرخانه رویداد ملی کارآفرینی از 30 طرح پذیرفته شده در مرحله اول  ۴ طرح به عنوان طرح برگزیده در این رویداد ملی انتخاب شدند.

سامانه توان به که بر اساس پیشنهاد بهزیستی استان کرمان و بعد از چندین جلسه مشورتی تخصصی با هدف ارائه خدمات آموزشی مشاوره ای آگاهسازی آنلاین و دردسترس به سالمندان طراحی شده است در این رویداد ملی به عنوان طرح برتر برگزیده شد.