به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در پیامی نقش اورژانس اجتماعی را در کاهش آسیب های اجتماعی موثر دانست و گفت : در شرایطی که تحولات اجتماعی پرسرعت را شاهد هستیم مداخلات به موقع اورژانس اجتماعی و مددکاران به انطباق پذیری مردم و همچنین داشتن جامعه ای سالم و پویا منجر می شود .