پایگاه سلامت اجتماعی روزنه محبت در چهارمین روز از هفته بهزیستی با حضور مدیران بهزیستی ، استانداری ، فرماندار و جمعی از خیرین و مردم محله الله آباد افتتاح شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی در سخنانی گفت : توسعه و گسترش سلامت اجتماعی از وظایف سازمان بهزیستی می باشد بهزیستی موظف به بسترسازی برای ایجاد و تکمیل طرح و برنامه های سلامت محور برای افراد اجتماع  می باشد.
وی در ادامه هدف از تأسیس و توسعه پایگاههای سلامت اجتماعی را ترویج و گسترش تفکر سلامت محور و اجتماع محور ذکر کرد و گفت : مردم و خیرین با مشارکت اجتماعی می توانند یاریگر بهزیستی باشند
در ادامه دکتر فریبا بریمانی مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور در سخنانی گفت : سازمان بهزیستی قبل از تولد و در تمام مراحل زندگی ، در بطن  جامعه درپی قادر سازی افراد  است و تفکر سلامت اجتماعی تفکر تحول گرایانه و تخصصی بهزیستی است که با جدیت پی گیری می شود.