طی سال 1391 بیش از یک میلیارد ریال کمک هزینه ایاب و ذهاب به معلولین تحت حمایت بهزیستی استان پرداخت شده است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان با بیان مطلب فوق در دیدار با تعدادی از معلولین کرمانی گفت : مبلغ 879/214/046/1 ریال بعنوان کمک هزینه ایاب و ذهاب به 2385 نفر معلولین تحت حمایت در سطح استان پرداخت شده است .

مدیرکل بهزیستی کرمان خاطر نشان کرد ، این مبلغ برابر دستور العملهای موجود و پس از بررسی تقاضای کتبی معلولین و تائید کمیته توانبخشی بهزیستی به آن دسته از معلولینی پرداخت شده است که امکان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را نداشته اند . دکتر عباسی افزود: همچنین درراستای انجام حمایت بیشتر از معلولین طی سال 91 و در  دو مرحله کمک هزینه تامین سوخت خودرو به تعداد 1128 نفر از معلولین استان پرداخت شده است .
وی ، مبلغ پرداخت کمک هزینه تامین سوخت معلولین را 000/800/676 ریال اعلام کرد و افزود : کمک هزینه سوخت برابر دستور العمل موجود به معلولینی که درصد معلولیت ایشان در کمیسیونهای پزشکی مربوطه شدید و خیلی شدید تعیین شده است و برای حضور در محل کار خود دارای بعد مسافت هستند و یا درحال تحصیل و آموزش در مراکز مختلف آموزشی هستند پرداخت شده است .
مدیرکل بهزیستی استان کرمان ، معلولینی را که نیاز به حضور در مراکز درمانی و یا توانبخشی جهت درمان دارند و همچنین معلولینی را که در حال انجام فعالیتهای فرهنگی و ورزشی حرفه ای هستند را نیز جزء معلولینی دانست که از کمک هزینه تامین سوخت خودرو استفاده کرده اند.