نهمین جلسه شورای معاونین بهزیستی استان کرمان با حضور معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی کشور برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی در ابتدای این جلسه با تشریح وضعیت جغرافیایی و اجتماعی استان گفت : کرمان با 180 هزار کیلومتر مربع و پراکندگی جمعیت 11 % از خاک کشور و 4% از جمعیت استان کرمان را به خود اختصاص داده است که این ناهمخوانی در وضعیت جغرافیایی استان دامنه و عمق آسیب های اجتماعی را متأثر کرده است .

در تشریح وضعیت اجتماعی استان اظهار داشت : صرف نظر از بخش مقابله  انجام شده با مساله اجتماعی به ترانزیت مواد مخدر در استان کرمان که هزینه های بسیار زیادی داشته باعث سرازیر شدن پی آمدهای این مساله اجتماعی به بهزیستی شده است.

صادق زاده گره های معشیت بی سرپرستی و بدسرپرستی و گسست های خانوادگی را از مهمترین پی آمدهای مسائل اجتماعی دانست و گفت :تلاش کرده ایم خدمات را به دورترین نقاط استان منتقل کنیم.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره وضعیت سخت اعتباری در این شرایط بحرانی اظهار داشت : شرایط موجود اقتصادی که بر کشور حاکم است را درک می کنیم اما در سازمانی چون بهزیستی و در استانی چون کرمان با شرایط اجتماعی موجود سبد خدمات پرشدنی نیست چرا که مشکلات رو به افزایش است .