کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی با همکاری دفتر امور آسیب دیدگان حوزه امور اجتماعی بهزیستی استان و شهرستان کرمان و همچنین موسسه خیریه بچه های ما در سالن ارشاد برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان کرمان در ابتدای این جلسه عباس بلندی معاون امور اجتماعی ضمن ارائه آماری از آسیبهای اجتماعی موجود گفت : این استناد این آمار صرفا  گزارش های موجود در بهزیستی می باشد و بی شک پرداختن به موضوعی چون خودکشی بعنوان یکی از مباحث و مسائل اجتماعی فقط در بهزیستی تعریف نمی شود و برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله مقوله خودکشی نیازمند هم افزایی و هم سویی سازمانی هستیم .
لازم به ذکر است شرکت کنندگان این دوره کارشناسان و مددکاران اجتماعی شاغل در حوزه اجتماعی فرماندهی انتظامی ، آموزش و پرورش ، پزشکی قانونی ، فرمانداری ، بیمارستانهای شهید بهشتی ، شفا ، شهید باهنر ، افضلی پور ، کلینیک ها و پایگاههای خدمات اجتماعی و کارشناسان شاغل در مراکز دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بودند که مدرس این  دوره علی بهرام نژاد ضمن تعریف مفهوم خودکشی و ارائه آماری از خودکشی در دنیا ایران و کرمان ، عوامل مؤثر بر خودکشی و راههای مقابله و پیشگیری را تشریح نموده و به سوالات حاضرین پاسخ گفت