بر اساس ارزشیابی صورت گرفته عملکرد هیأت های استان ها توسط فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران ،هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان کرمان در گروه ج استانها موفق به کسب مقام اول شد.
به گزارش روابط عمومی هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان کرمان ،در لوح سپاسی اهدا شده از سوی رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین جهوری اسلامی ایران،از خدمات ارزشمند مهندس نخعی رئیس هیأت و رزشهای جانبازان و معلولین استان تقدیر شده است .

در ادامه این لوح بر تلاش در راستای خدمت به ورزشکاران معلول و جانبازان استان کرمان در عرصه های مختلف ورزشی تأکیدد شده است .
گفتنی است هیأت ورزشها جانبازان و معلولین استان کرمان سال گذشته نیز با توجه به عملکرد خوب خود موفق به کسب مقام اول در گروه ج استانها شد.