طی مراسمی به مناسب هفته دولت و با برگزاری جشنواره شهید رجائی از دستگاههای اجرائی برتر قدردانی و تقدیر گردید.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان «اداره کل بهزیستی استان کرمان »در زمینه شاخصهای عمومی و اختصاصی موفق به کسب رتبه برتر در بین دستگاههای اجرائی استان گردید.
گفتنی است جشنواره شهید رجائی همه ساله در هفته دولت و به منظور ارج نهادن به زحمات و تلاشهای دستگاههای اجرائی که درراستای خدمت رسانی حائز رتبه شده اند از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار می گردد.