یقین داریم که دستگیری از نیازمندان براساس آموزه های اصیل اسلامی وحس نوع دوستی وعواطف انسانی یکی از برنامه های اصلی شما در طول زندگی است .بمنظور تسهیل شرایط مشارکت خیرخواهانه شما وکمک به همنوعان ومددجویان سازمان بهزیستی   از خیّرین درخواست میشود تا کمکهای نقدی خود را به شماره حساب 2173453888000سیبای بانک ملی واریز نمایند. تابا همراهی یکدیگرگامی موثر از طریق خیرین محترم درجهت  رفع مشکلات مسکن ،اشتغال ،هزینه درمان ،تأمین جهیزیه ،لوازم خانگی و معیشت مددجویان برداشته شود.همچنین خیرین ،ادارات، اصناف ، پزشکان و…میتوانند جهت هرگونه کمک غیرنقدی وخدماتی به مددجویان این سازمان به ادارات بهزیستی درسراسر استان مراجعه نمایند.یاجهت هرگونه هماهنگی با شماره تماس2132714 تماس حاصل نمایند