مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی شهرستان انار کمک های غیر نقدی به مبلغ 51200000 میلیون ریال و کمک های نقدی خود را به مبلغ 5300000  میلیون ریال به مردم سیل زده استان خوزستان اهداء نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان کمک های غیر نقدی مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی شهرستان انار   به هموطنان سیل زده استان خوزستان شامل پوشک و البسه می باشد .

کمک های نقدی کارکنان و مراکز تحت نظارت بهزیستی بافت به مردم سیل زده استان خوزستان اهداء شد.  

کارکنان و مراکز تحت نظارت بهزیستی شهرستان بافت کمک های نقدی خود را به مبلغ 8600000 میلیون ریال را برای کمک به مردم سیل زده استان خوزستان به حساب حوزه مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان کرمان واریز کردند .