اعضا کمیته :

 

    علیرضا وحید زاده (رئیس کمیته)

 

    نرگس بنی اسد(دبیر  جلسه)

 

    تعداد اعضاء (8)