کمیته فنی حفاظت با محوریت کاهش سوانح وحوادث وارتقاء دانش وفرهنگ ایمنی عمومی وآموزش آن به کودکان در سنین مهد کودک با حضوررئیس بهزیسی زرند ،کارشناس دبیرخانه جامعه ایمن ،مدیران مهدهای کودک وچند تن از کارشناسان حوزه اجتماعی در محل اداره بهزیستی برگزار شد.

 به گزاش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از زرند محمد ابراهیمی رییس بهزیستی شهرستان زرند با تاکیدبر رعایت مسائل ایمنی وبهداشت در محیط مهدهای کودک وجامعه ای ایمن گفت :    رعایت نکات ایمنی در محیط مهدهای کودک با توجه به حضور کودکان نیازمند آموزش های تخصصی دارد .

ابراهیمی با بیان اینکه بهزیستی متولی رفاه اجتماعی است عنوان کرد: سلامتی 4بعد  جسمی –روانی –اجتماعی ومعنوی را در بردارد و با نگاه پیشگیرانه نسبت به حوادث و داشتن برنامه عملیاتی سالانه در راسای اجرای سازو کارهای ایمنی ، منجر به ارتقاء دانش و فرهگ عمومی در جامعه می شود  .

بها الدینی کارشناس دبیرخانه جامعه ایمن نیز ضمن ارائه مستنداتی ازاهمیت حوادث  ،آموزش ویادگیری پیشگیری از سوانح وحوادث در محیط های مهدکودک پرداخت .      

 در پایان رییس بهزیستی شهرستان زرند  از خانم حسینی نژادمدیر مهد  کودک ممتازان نبی اکرم (ص) به جهت همکاری با دبیرخانه جامعه ایمن با اهداء لوح،تقدیرکرد .