به  مناسب هفته بهزیستی معاون اجرایی و کارکنان بهزیستی شهرستان کرمان در برنامه ورزشی , فرهنگی کوهپیمایی شرکت نمودند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مختاری معاون اجرایی بهزیستی شهرستان کرمان هدف از  برگزاری ورزش کوهپیمایی برای كارمندان را  یك فرصت مناسب برای افزایش روحیه آنان در حل مشكلات و پاسخ گویی مناسب به ارباب رجوع دانست وگفت: بحث سلامت كارمندان با كمك ورزش باید یكی از راهكارهای مدیران برای پیشبرد اهداف درادارات مدنظر قرار گیرد.