بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در سومین روز ایام ا… دهه فجر مدیر کل و کارکنان بهزیستی در مراسم کوهپیمایی شرکت کردند.

در این مراسم به قید قرعه به 22 نفر از شرکت کنندگان هدایایی اهداء شد.