سخنرانی مدیرکل بهزیستی استان کرمان

سخنرانی احمد یوسف زاده آزاده و نویسنده کتاب آن بیست و سه نفر

 

تجلیل بهزیستی از آزاده سرافراز احمد یوسف زاده

تجلیل از پرسنل آزاده بهزیستی استان کرمان

تجلیل از پرسنل آزاده بهزیستی استان کرمان

تجلیل از پرسنل آزاده بهزیستی استان کرمان

تجلیل از پرسنل آزاده بهزیستی استان کرمان

امضا کتاب آن بیست و سه نفر توسط احمد یوسف زاده نویسنده کتاب

 

اجرای برنامه هنری موسیقی