•    آقای دکتر رضا عباسی
مدیر کل اداره کل بهزیستی استان کرمان و رئیس کمیسیون

 

•    آقای محمود حدادیان
معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی  کرمان و  استان دبیر کمیسیون تحول اداری

 

•    آقای سیاوش آشتیانی
مشاورورئیس دفتر مدیرکل و رئیس دبیرخانه کمیسیون تحول اداری

 

•    خانم آزیتا سعیدی

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان و عضو کمیسیون

 

•    خانم لشکری
معاون امور مشارکتها اداره کل بهزیستی استان و عضو کمیسیون

 

•    خانم اعظم اسماعیلی فر
معاون توان بخشی اد اره کل بهزیستی استان و عضو کمیسیون

 

•    خانم دکتر سدیر
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان و عضو کمیسیون

 

•    آقای ایرج کرم نژاد
مشاور مدیر کل و عضو کمیسیون

 

•    آقای ایوب سلیمانی
رئیس اداره روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان و عضو کمیسیون

 

•      آقای حمید رضا مومنی نیا
مشاور جوان مدیرکل و دبیر شورای فرهنگی اداره کل بهزیستی استان و عضو کمیسیون

 

•    آقای حشمت الله حجت آبادی
رئیس اداره حراست اداره کل بهزیستی استان و مسئول کمیته سلامت اداری

 

•    آقای محمد فریفته
رئیس دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد اداره کل
کرمان  بهزیستی استان
مسئول کمیته استقرار مدیریت عملکرد

 

•    آقای بیژن اشرف زاده
قایم مقام معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان و مسئول کمیته نظام پذیرش پیشنهادات

 

•    آقای مهندس مهدی نخعی
مدیر دفتر فنی اداره کل بهزیستی استان و مسئول کمیته تطبیق فضاهای اداری

 

•    آقای علی ترکزاده
رئیس اداره نیروی انسانی اداره کل بهزیستی استان و مسئول کمیته تمرکززدایی و ساماندهی نیروی انسانی

 

•    آقای محمد مهدی نادری
کارشناس انفورماتیک اداره کل  بهزیستی استان و مسئول کمیته استقرار دولت الکترونیک

 

•    آقای محمد رضا رحمانی
مسئول کمیته توانمند سازی منابع اداره کل بهزیستی استان و مسئول کمیته توانمندسازی منابع انسانی

 

•    خانم زهرا قراچه داغی
مسئول واحد ارتباطات مردمی اداره کل بهزیستی
استان
مسئول کمیته سیستم سامد

 

•    آقای علیرضا وحید زاده
دبیر پژوهش و مسئول کمیته اصلاح فرایند ها

 

•    خانم منیره بلوچی
کارشناس دبیرخانه کمیسیون تحول اداری اداره کل بهزیستی استان