مراسم افطاری 150 نفر از مددجویان تحت حمایت بهزیستی انار برگزار شد