طی سال 1391 تعداد 151 نوزاد و کودک پذیرش شده در شیرخوارگاه مادر بهزیستی کرمان بعنوان فرزند خوانده تحویل خانواده های متقاضی شده اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی با بیان مطلب فوق در جلسه مصاحبه تخصصی کمیته فرزند خواندگی بهزیستی ، افزود : این تعداد نوزاد و کودک بی سرپرست پس از دریافت درخواست خانواده های متقاضی و واجد شرایط فرزند خواندگی و طی مراحل قانونی این امر براساس دستور العمل و آیین نامه های موجود بعنوان فرزند خوانده تحویل خانواده ها شده اند.
برپایه این خبر ، درجلسه مصاحبه تخصصی کمیته فرزند خواندگی بهزیستی که با حضور مدیرکل ، معاون اجتماعی و کارشناسان دفتر شبه خانواده بهزیستی برگزار شد ، پرونده سیزده زوج متقاضی پذیرش فرزند خوانده بررسی و مصاحبه تخصصی از ایشان انجام شد.