نشست مدیران کل عضو کارگروه منطقه 2 با حضور مدیر کل  بهزیستی استان کرمان ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ، سیستان و بلوچستان ،معاون حوزه ریاست  سازمان بهزیستی در امور استان ها و معاون آموزشی ،پژوهشی وساختارهای سازمانی به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : این نشست دو روزه با هدف بررسی و تحلیل نتایج کارگروه های تخصصی توانبخشی ،اجتماعی ،پیشگیری ،مشارکت ها ،پشتیبانی ،فناوری و کارگروه مدیریت برگزار شد .