بدنبال اجرای برنامه غربالگری اختلالات طیف اتیسم  که در پنج شهر کشور در حال برگزار ی بود اجرای این طرح تا 20آبانماه در کرمان تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،این طرح با هدف غربال و شناسایی کودکان 2 تا 5 ساله دارای اختلالات اتیسم در مهد های کودک شهر کرمان تا 20 آبان ادامه دارد.
گفتنی است والدین با به همراه داشتن شناسنامه کودک خود می بایست به مهد های کودک سطح شهر کرمان مراجعه نمایند.