قلب یکی از مددجویان تحت حمایت بهزیستی شهرستان بافت به جوان 26 ساله یزدی اهداء شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس مددجوی تحت حمایت بهزیستی بافت که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده  اعضاء بدنش به جوان 26 ساله یزدی اهداء شد .

خانواده عباس بعد از مطلع شدن از اینکه جوان 26 ساله یزدی  مدت 6 ماه است که در بیمارستان بستری و در کما است با رضایت قلب عباس را به این جوان اهداء کردند و با این عمل ضمن احیاء فرهنگ انسان دوستانه باعث شاد شدن خانواده ای نگران شدند

گفتنی است رئیس اداره بهزیستی بافت به همراه جمعی از کارکنان با حضور در منزل مددجوی ذکر شده از خانواده وی دلجویی نمودند