موسسه خیریه اسراء کمک های غیر نقدی خود را به ارزش 270 میلیون ریال برای کمک به هموطنان سیل زده استان خوزستان به ستاد بحران بهزیستی کرمان اهداء نمود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان اقلام اهدایی موسسه خیریه اسراء شامل پتو – بالش – البسه – وسایل کمک آموزشی – وسایل بهداشتی به ارزش 27 میلیون تومان برای کمک به مردم سیل زده استان خوزستان ارسال شد .