جلسه کمیته سطح 3 مربوط به پرونده های شهرستان رابر با حضور دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی ، سعیدی معاون امور اجتماعی و دیگر اعضاء کمیته برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین کمیته پرونده های قابل طرح در کمیته ، مورد بررسی قرار گرفت و درخصوص بازتوانی پرونده ها ، مصادیق توانمند سازی و مستندات پرونده ها تصمیمات لازم گرفته شد.
گفتنی است کمیته سطح 3 بهزیستی به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم لازم درخصوص مواردی چون پرونده های ارجاعی شهرستانها ، پایش و ارزشیابی پرونده های دفتر توانمند سازی خانواده و زنان بهزیستی صورت می گیرد.