در 6 ماهه اول امسال 32  کمیسیون پزشکی از کارافتادگی مددجویان امور اجتماعی استان برگزار شده است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دکتر خسرو ملک شاهی رئیس کمیسیون پزشکی بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت : در 32 کمیسیون پزشکی از کارافتادگی امور اجتماعی  برگزار شده سال 91به و پرونده 1014 متقاضی رسیدگی شده است.
وی افزود : پرونده های پزشکی این افراد با حضور اعضاء کمیسیون در شهرستانهای استان و مرکز کرمان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به افراد شرکت کننده اعلام شد. دکتر ملک شاهی همچنین تعداد کمیسیونهای پزشکی توانبخشی برگزار شده را 57 کمیسیون عنوان کرد و افزود : در این 57 کمیسیون 1998 نفر شرکت کردند که در نهایت 1609 نفر مورد تأئید و 389 نفر عدم تأیید آنها مشخص شد.
وی کمیسیونهای برگزار شده در بهزیستی را شامل کمیسیونهای از کار افتادگی ،تعیین معلولیت ،پایش معلولیت ،اعصاب و روان ،مصروعین و معافیت  بیان کرد و اظهار داشت :با برگزاری این کمیسیونها تقاضای افراد برای تحت حمایت قرار گرفتن و بهره مندی از خدمات مستمر بهزیستی مورد برسی قرار می گیرد.