سی و چهار نفر متقاضی واجد شرایط کاشت حلزون طی سال 1391 از بهزیستی کرمان کمک هزینه دریافت کرده اند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، اعظم اسماعیلی معاون توانبخشی بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق گفت : برابر آیین نامه موجود مبلغ 000/000/020/1 ریال بعنوان کمک هزینه عمل جراحی کاشت حلزون به این 34 نفر پرداخت شده است .
معاون توانبخشی بهزیستی کرمان خاطر نشان کرد ، با پرداخت این رقم به متقاضیان هم اکنون هیچ مورد پشت نوبت دریافت کمک هزینه عمل جراحی کاشت حلزون نداریم .
اسماعیلی ادامه داد : در همین مدت نیز به یازده نفر از افرادی که پیش از این جراحی کاشت حلزون انجام داده اند مبلغ 000/746/61 ریال بعنوان کمک هزینه تعمیر قطعات پروتز حلزون پرداخت شده است .