سه هزار و پانصد جلد کتاب از سری کتابهای « تاریخ انقلاب برای کودکان و نوجوانان »در مهدهای کودک و مراکز شبه خانواده شهر کرمان توزیع شد.
به گزارس روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دبیرخانه شورای فرهنگی بهزیستی کرمان در راستای ارتقاء سطح آگاهی های کودکان و نوجوانان نسبت به تاریخ انقلاب و با هدف حفظ و صیانت از تاریخچه و ارزش های انقلاب اسلامی از طریق فرهنگ سازی برای کودکان و نوجوانان اقدام به توزیع کامل کتابهای تاریخ انقلاب شامل پنج عنوان ، دهکده کوچک نوفل لوشاتو ،پرواز 4721 ، آری، آسمان پرستاره و روح ا… از تولد تاتبعید در مراکز شبه خانواده و مهدهای کودک نموده است .

برپایه این خبر ، مجموعه کتاب تاریخ انقلاب از سوی دبیرخانه شورای عالی فرهنگی بهزیستی و توسط نشر لک لک و با تیراژ 10 هزار جلد برای هرعنوان ،چاپ و منتشر شده است .