در سال 89  با برگزاری 94 کمیسیون پزشکی در سه گروه ، معلولین ، بیماران روانی و مصروعین توسط معاونت توانبخشی به پرونده 3705 نفر متقاضی ورود به چرخه خدمات رسانی بهزیستی رسیدگی شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، اعظم اسماعیلی معاون توانبخشی بهزیستی کرمان با بیان مطلب فوق به خبر روابط عمومی گفت : این افراد از سالهای گذشته متقاضی ورود به چرخه دریافت خدمات مستمر از بهزیستی بودنده اند که طی سال 89 با برگزاری 60 کمیسیون پزشکی ویژه معلولین جسمی – حرکتی ، 17 کمیسیون پزشکی ویژه بیماران روانی و 17 کمیسیون پزشکی ویژه مصروعین ، پرونده ایشان مورد بررسی و ارزیابی اعضاء کمیسیونها قرار گرفت.

معاون توانبخشی بهزیستی کرمان افزود : درجریان هر کمیسیون فرد متقاضی با ارائه مدارک و مستندات پزشکی معتبر و معاینه دقیق توسط پزشکان عمومی و متخصص ، مددکار اجتماعی ، روان پزشک و روانشناس و براساس دستور العملهای موجود مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد. که پس از تعیین میزان و درصد معلولیت جهت طی مراحل قانونی بعدی به ادارات بهزیستی شهرستان محل سکونت خود ارجاع داده میشود.

 

 

اسماعیلی افزود : کمیسیون پزشکی معلولین و کمیسیون پزشکی بیماران روانی در تمامی شهرستانهای استان وکمیسیون مصروعین در مرکز استان برگزار شد.