نهمین جلسه شورای منطقه ای 5 با حضور رؤسای بهزیستی هفت شهرستان جنوب کرمان در محل بهزیستی شهرستان فاریاب برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان محمد رضا نژاد رئیس اداره بهزیستی جیرفت ودبیر منطقه با اشاره به مشارکت جدی اعضاء گفت:در راستای پیشبرد اهداف منطقه باید همکاری و طرح های موثری ارائه نماییم .
محمد رضا نژاد دبیر منطقه با تأکید بر اجرای مصوبات جلسه هشتم که با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان در قلعه گنج برگزار شد عنوان کرد:برنامه شورای منطقه ای در سال آینده با محوریت اجرای طرح جامع پیشگیری در جنوب تدوین خواهد شد.