هفتادو شش کودک دارای معلولیت با حضور در مهدکودک های سطح استان آموزش های لازم قبل از ورود به دبستان را به روش تلفیقی در کنار کودکان سالم فرا می گیرند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : دکتر رضا عباسی با بیان مطلب فوق درجریان بازدید از مهدکودک ستاد مرکزی اداره کل بهزیستی گفت : این کودکان که دارای معلولیت های جسمی ، حرکتی ، گفتاری ، بینایی و شنوایی هستند با هدف استفاده یکسان و برابر سازی فرصتها با حضور در مهد کودکهای تحت نظارت بهزیستی با استفاده از روش تلفیقی ، همگام با کودکان سالم ، در حال دریافت آموزشهای لازم قبل از ورود به دبستان هستند.