اداره کل بهزیستی استان کرمان در نظر دارد امور نقلیه و تامین خودرو با راننده واحدهای تابعه را از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید ، لذا از کلیه شرکتهای حمل و نقل واجد شرایط که دراین زمینه فعالیت داشته و دارای تائیدیه صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند و در سایت این اداره کل نیز ثبت نام شده  باشند میتوانند از تاریخ درج این آگهی در روزنامه حداکثر به مدت 10 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی : کرمان بلوار جمهوری اسلامی اداره کل بهزیستی استان کرمان طبقه دوم واحد امور قرار دادها مراجعه نمایند در ضمن آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ، پایان وقت اداری روز 10/12/91 و بازگشایی پاکات مورخ 14/12/91 خواهد بود.

اداره روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان