دوره کشوری آموزش ABR  و OAE تشخیصی ویژه کارشناسان شنوایی سنج سراسر کشور در کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، این دوره آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی کارشناسان شنوایی سنج در کرمان و با حضور 40 نفر برگزار شد .
در این  دوره آموزشی که به مدرسی دکتر عبدالرضا شیبانی نژاد برگزار شد، آموزشهای لازم به کارشناسان شنوایی سنج ارایه شد.