مدیر گروه دفتر CBR سازمان بهزیستی کشور پنج شنبه 20 اسفند ماه سالجاری از طرح CBR افاغنه بازدید و نحوه پیشرفت طح شناسایی معلولین افغان و خدمت رسانی به آنان در کرمان را بررسی نمود.
بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان محسن ایروانی مدیر گروه دفتر CBR سازمان بهزیستی کشور در حاشیه بازدید از طرح CBR افاغنه در کرمان با مدیر کل و معاون توانبخشی بهزیستی  استان کرمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار عباس صادق زاده در بررسی تفاهم همکاری فی مابین کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان بهزیستی کشور گفت گرچه متمرکز نمودن اینگونه فعالیتها شاید بتواند یک وحدت رویه در تمام کشور منجر شود اما لازم است اختیارات به استانها واگذار شود.
در ادامه علیرضا اسدی معاون توانبخشی بهزیستی استان بر سنجش عملکرد استانها به تعداد اشتغال پایدار تاکید کرد و گفت : در سنجش استانها به تعداد اشتغال یافتگان به عنوان یک شاخص پرداخته می شود در صورتی که باید پایداری شغل یا رضایت شغلی اشتغال یافتگان معلول مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
محسن ایروانی مدیر گروه مطالعات CBR سازمان بهزیستی کشور در سخنانی گفت : کمیساریای عالی پناهندگان با تائید عملکرد سازمان ، بهزیستی را بهترین شریک کاری خود می داند.
مدیر گروه مطالعات CBR در ادامه گفت: در تفاهم مشترک بسیاری از بخش ها بازنگری شده به گونه ای که با کاهش اعتبارات بخش پشتیبانی از 33 به 16 درصد اعتبارات بخش خدمات از 67 به 84 درصد افزایش یافته است .
 به گفته احمد شفیعی کارشناس CBR بهزیستی استان در جریان بازدید و بررسی انجام شده از طرح CBR افاغنه در کرمان نه تنها نکته منفی مشاهده نشد بلکه 7 مورد شاخص و مثبت در اجرای این طرح شناسایی شد.