حمید شمس الدینی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی در دیدار نمایندگان اتحادیه اروپا ECO  با مدیر کل معاونین و کارشناسان بهزیستی گفت :

بهزیستی استان کرمان با اجرای تفاهمنامه CBR افاغنه ، مسئوولیتی به جمع مسئوولیتهایش اضافه شده که باید پشتیبانی های لازم از این قبول مسئوولیت و اجرای تعهدات انجام شود.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی فعالیتها و اقدامات انجام شده در بهزیستی استان کرمان را شایسته توصیف کرد و گفت :  علاوه بر حمایتهای مادی و معنوی از اقدامات انجام شده باید بهزیستی استان کرمان به عنوان یک الگوی موفق در کشور مطرح شود