به مناسبت هفته بهزیستی اعضاء شورای اداری شهرستان بردسیر از اورژانس اجتماعی و مراکز DIC تحت نظارت بهزیستی بازدید نموده و از نزدیک با فعالیتهای این مراکز آشنا شدند.

در این مراسم مسجدی رئیس اداره بهزیستی شهرستان بردسیر به تشریح عملکرد بهزیستی در حوزه مسائل اجتماعی پرداخت و گفت : پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی از مسئوولیتهای اصلی سازمان بهزیستی می باشد که پذیرفتن مسئوولیت اجتماعی توسط شهروندان نقش مهمی در کاهش آسیبها خواهد داشت .