در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی اشتغال حمایت شده ، کارگاه توجیهی – آموزشی بررسی چالش های ICF با حضور مدیرکل دفتر توانمند سازی معلولین سازمان بهزیستی کشورشنبه 22 مرداد ماه سالجاری در کرمان برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این کارگاه کیوان دواتگران مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولین سازمان بهزیستی با تشریح فرآیند ICF به پرسش های کارشناسان پاسخ گفت: مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولین ، برگزاری کمیسیون صحیح تعیین سطح معلولیت را برابر با ارائه خدمات بهنگام دانست و گفت : با ارائه خدمات بهنگام کیفیت زندگی معلولین بهبود می یابد.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت : بعضی از حوزه های کاری از جمله کمیسیون پزشکی و ICF پیشانی  علمی سازمانی بهزستی کشور است
حسین نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در کارگاه توجیهی – آموزشی بررسی چالش های ICF خطاب به اعضاء کمیسیون پزشکی بهزیستی استان کرمان گفت: بهزیستی دارای هویت سازمان است و به شدت از هویت سازمانی خود دفاع می نماید و همین تعهد و هویت سازمانی است که باعث بهبود کارایی در سازمان گردیده است.
حسین نحوی نژاد مسئوولیت پذیری ، تعلق به سازمان را در بین کارکنان بهزیستی و مراکز غیر دولتی ، احساس مشترکی توصیف نمود که بهزیستی را در مقابله با چالش ها و مشکلات قوی نگه داشته است.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت : بعضی از حوزه های کاری از جمله کمیسیون پزشکی و ICF پیشانی  علمی سازمانی بهزستی کشور است که برای حفظ برندهای تخصصی سازمان از هیچ مقابله ومبارزه ای ابا نداریم.