معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور از مرکز درمان و کاهش آسیب mtc ماده 16بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان براتی سده معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با حضور درمرکز کمپ اجباری ماده 16 از برنامه های درمانی این مرکز بازدید و با مددجویان گفت و گو کرد .

مجتبی شجاعی رئیس مرکزکمپ اجباری ماده 16  استان کرمان  عملکرد 18 ماه گذشته  مرکز را در قالب پاورپوینت نسبت به درمان بهبودیافتگان سال های قبل ارائه نمود.