1-کمکهای نقدی وغیرنقدی به مددجویان سازمان


2-شرکت در طرح بیمه نامه کودکان آسمانی


3-شرکت در طرح شکرانه سلامت


و…