مراسم رسمی آغاز طرح توزیع یک وعده غذای گرم در مهدکودکهای تحت نظارت بهزیستی شهرستان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهز یستی استان کرمان ، درمراسم آغاز این طرح که درمحل مهدکودک رزهای سفید واقع در محله فیروز آباد شهر کرمان برگزار شد. مهندس مدیری رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمان گفت : طرح توزیع یک وعده غذای گرم از ابتدای آبانماه با هدف تامین بخشی از نیازهای تغذیه ای کودکان ، بررسی وضعیت رشد کودکان 3 تا 6 ساله ایجاد عادات صحیح و اصلاح عادات نادرست تغذیه ای در کودکان آغاز شده است .

وی ترغیب خانواده های ساکن در روستاها و مناطق محروم شهری به استفاده از خدمات آموزشی مهدکودکها و… در تمامی روستا مهدهای مناطق روستایی و مهدکودکهای فعال در مناطق محروم و آسیب پذیر شهری درسطح شهرستان کرمان را از دلایل دیگر اجرای این طرح در مهد های کودک برشمرد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمان گفت : کارشناسان حوزه امور کودکان بهزیستی شهرستان کرمان با همکاری کارشناسان تغذیه مراکز بهداشت برحسن اجرای این طرح نظارت می کنند.