در همایش کارشناسان مسکن سازمان های بهزیستی سراسر کشور، کارشناس مسکن بهزیستی استان کرمان به عنوان کارشناس برتر در بین دیگر کارشناسان مسکن سراسر کشور معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان در این همایش مهندس رضا عضنفری مقدم به عنوان کارشناس برتر مسکن معرفی شد و از سرپرست بهزیستی کشور لوح سپاس دریافت نمود.
در این لوح آمده است توفیق خدمت به محرومین و بر افروختن شعله امید در دل نیازمندان از جمله موهباتی است که نصیب نیکان می شود .

جنابعالی نیز با توجه به تلاش ها و زحمات بی دریغی که در زمینه تأمین مسکن معلولین و نیازمندان تحت پوشش داشته اید نشان دادید که در زمره نیکان قرار دارید.
گفتنی است  استان کرمان نیز در این همایش جزو شش استان برتر کشور در خصوص اقدامات صورت گرفته در طرح نهضت مسکن مددجویان قرار گرفت و از فریبا لشکری معاون مشارکتهای مردمی و مراکز غیر دولتی نیز تجلیل شد.