به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، همزمان با آغاز هفته بهزیستی و بنا به بخشنامه مدیرکل بهزیستی کرمان ساعات حضور روزانه و برنامه ریزی شده معاونین اداره کل در محل میز خدمت بهزیستی استان جهت پاسخگویی بی واسطه و سریع به درخواستهای مراجعین از دوساعت به چهار ساعت افزایش یافته است .
برپایه این خبر : اداره کل بهزیستی کرمان جزو اولین دستگاههای اجرایی در استان کرمان بود که سال گذشته اقدام به راه اندازی میز خدمت در محل ستاد مرکزی و ادارات بهزیستی شهرستانهای خود نمود که علاوه بر حضور مسئول و کارشناسان و مددکاران ثابت میز خدمت ، معاونین مدیرکل نیز بصورت مستمر روزانه دو ساعت از زمان فعالیت اداری خود را با حضور در محل این واحد به رسیدگی بی واسطه به درخواستهای مراجعین اختصاص می دهند.