به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در پی برگزاری انتخابات هئیت ورزشی نابینایان و کم بینایان استان کرمان که با حضور دکتر مسجدی رئیس فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان جمهوری اسلامی ، فولادی مدیرکل تربیت بدنی ، و اعضاء مجمع عمومی این هئیت درمحل اداره کل تربیت بدنی برگزار شد ، محمود حدادیان معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی با کسب حداکثر آرا به عنوان رئیس هئیت ورزشهای نابنایان و کم بینایان استان کرمان انتخاب شد.