محمود حدادیان معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان کرمان طی بازدیدی یک روزه وضعیت نگهداری ساختمانها و روند پیشرفت احداث یک مجتمع شهری و چگونگی وضعیت تعمیرات مراکز تابعه اداره بهزیستی شهرستان کرمان و همچنین چگونگی اجرای وطرحهای تملک این اداره را بررسی نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، دراین بازدید یک روزه که مسئول دفتر فنی – مهندسی بهزیستی استان ، معاونین فنی و اجرایی و مسئولین خدمات و حراست اداره بهزیستی شهرستان کرمان نیز حضور داشتند ، حدادیان وضعیت نگهداری ساختمان و تاسیسات اداره بهزیستی شهرستان کرمان و مرکز جامع توانبخشی و پیشرفت فیزیکی احداث مجتمع خدمات بهزیستی استقلال و روند تعمیرات مجتمع خدمات بهزیستی شهدای هفت تیر و اورژانس اجتماعی شهر کرمان را مورد بررسی قرار داد.

 

برپایه این خبر درجریان این بازدید علاوه بر رسیدگی به وضعیت روند پیشرفت طرحهای تملک بهزیستی شهرستان کرمان نحوه جمع آوری اموال اسقاطی از سطح شهرستان کرمان نیز مورد بررسی قرار گرفت و از سوی معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان بر سرعت و دقت در جمع آوری اسقاطیها و تعیین تکلیف آنان تاکید شد .