تیم بازرسی بهزیستی کرمان به منظور بررسی وضعیت خدمات رسانی صورت گرفته و درحال انجام بهزیستی به شهرستان بم سفر کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین بازدید کرم نژاد رئیس اداره بازرسی بهزیستی کرمان و اعضاء تیم بازرسی پس از بررسی روند پاسخگویی اداره بهزیستی بم به مراجعین، نحوه خدمات رسانی و بررسی پرونده های مددجویان و… از مراکزی چون مرکز نگهداری و توانبخشی فاطمیه بروات  بازدید کردند.

 

برپایه این خبر ، درجمع بندی نهایی هر بازدید که با حضور رئیس اداره بازرسی بهزیستی ، رئیس اداره بهزیستی آن شهرستان و اعضاء تیم بازرسی برگزارمی  شود از سوی آقای کرم نژاد بر پاسخگویی سریع و شفاف به مراجعین ، رعایت دقیق آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی ، رفع نواقص موجود دراسرع وقت ، نظارت بیشتر بر مراکز خصوصی تحت نظارت بهزیستی و پیگیری مناسب سازی محیط شهری و اماکن عمومی برای تردد آسان معلولین  تاکید شد.