تیم بازرسی بهزیستی کرمان به منظور بررسی وضعیت خدمات رسانی صورت گرفته و درحال انجام اداره بهزیستی در شهرستان بردسیر ، از اداره  این شهرستان و مراکز تحت پوشش بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین بازدیدها که با حضور کرم نژاد رئیس اداره بازرسی بهزیستی کرمان ، اعضاء تیم بازرسی  وتیمی متشکل از معاونت های تخصصی و پشتیبانی و منابع انسانی انجام شد ، پس از بررسی روند پاسخگویی اداره بهزیستی بردسیر به مراجعین، نحوه خدمات رسانی و بررسی پرونده های مددجویان و… از چندین مرکز تحت نظارت بهزیستی بردسیر نیز بازدید به عمل آمد. برپایه این خبر ، درجمع بندی نهایی هر بازدید که با حضور رئیس اداره بازرسی بهزیستی ، رئیس اداره بهزیستی شهرستان بردسیر و تیم بازرسی صورت گرفت، از سوی آقای کرم نژاد بر پاسخگویی سریع ، شفاف ، تکریم ارباب رجوع و مراجعین ، تکمیل فرمهای نطر سنجی از سوی ارباب رجوع ، انجام امور دقیق مددکاری ، توجه ویژه به انضباط مالی ، رعایت دقیق آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و… و رفع نواقص موجود در مراکز در اسرع وقت تاکید شد.