معاونین امور اجتماعی و جلب مشارکتهای مردمی ، اشتغال و مسکن اداره کل بهزیستی استان کرمان با سفر به شهرستان بم از روند فعالیتهای بهزیستی در بخش دولتی و خصوصی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین بازدید که رئیس اداره بهزیستی و کارشناسان امور اجتماعی و مسکن و اشتغال شهرستان بم نیز حضور داشتند فعالیتهای درحال انجام درحوزه ساماندهی و آموزش کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ، توانمندسازی این کودکان ، کارگاههای تولیدی و فعالیتهای اشتغالزایی مددجویان ، فعالیتهای حرفه آموزی ، تعدادی از مراکز شبه خانواده و موسسات خیریه مرتبط و همچنین پروژه های درحال احداث منازل مسکونی مددجویان مورد بازدید قرار گرفت .

برپایه این خبر ، بررسی وضعیت تعدادی از مددجویان فعال درکارگاههای تولیدی موسسه خیریه سپهر بم بویژه زنان سرپرست خانوار شاغل در این کارگاهها و گفتگوی صمیمانه با فرزندان مقیم تعدادی از مراکز شبه خانواده از دیگر برنامه های این بازدید بود .
شایان ذکر است درجلسه جمع بندی بازدید که در محل اداره بهزیستی شهرستان بم تشکیل شد. موارد مطرح شده در بازدید ها مورد بررسی قرار گرفت .