در ادامه برنامه بازدید معاونتهای تخصصی اداره کل بهزیستی استان کرمان از روند خدمت رسانی و فعالیتهای درحال انجام ادارات بهزیستی شهرستانهای استان ، اداره بهزیستی شهرستان سیرجان مورد بازدید قرار گرفت .  
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در جریان این بازدید یک روزه معاونین امور اجتماعی ، توانبخشی و مشارکتهای مردمی بهزیستی استان به همراه رئیس بهزیستی سیرجان تمامی مراکز ، مجتمع ها و واحدهای درحال ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی در سیرجان بازدید کردند. برپایه این خبر ، علاوه بر مراکز و واحدهای تخصصی ، پروژه های در حال ساخت مسکن مددجویان ، مهدهای کودک ، کلینکهای مددکاری ، گروههای همیار ، مراکز درمان اعتیاد ، اورژانس اجتماعی ، مراکز شبه خانواده ، کلینیک فیزیوتراپی و… نیز مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.
همچنین معاونین بهزیستی استان کرمان ، با استقرار در محل اداره بهزیستی شهرستان سیرجان و بررسی پرونده تعدادی از مددجویان بصورت حضوری به درخواستهای مراجعین پاسخ دادند.