رئیس اداره بازرسی بهزیستی استان کرمان به منظور رسیدگی به وضعیت اداره بهزیستی شهرستان انار،نحوه خدمات رسانی ،میزان رضایت مندی مددجویان از نحوه فعالیتها و شناسایی مشکلات این اداره از  بهزیستی شهرستان انار بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان پس از انجام این بازدید و شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد بهزیستی انار در رسیدگی به مددجویان، کرم نژاد رئیس بازرسی بهزیستی استان به همراه رئیس اداره بهزیستی انار با چند تن از مددجویان ضایعه نخاعی و اعصاب و روان  در مناطق روستایی انار دیدار کردند و مقرر شد تا  نسبت به رفع مشکلات این مددجویان در چارچوب قوانین و مقررات موجود سازمان اقدام لازم صورت گیرد .