به ابتکار معاونت امور توانبخشی بهزیستی کرمان اولین آزمون میزان آشنایی کارشناسان فعال در امر توانبخشی ادارات بهزیستی سراسر استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، در این آزمون که با حضور 60 نفر شرکت کننده در محل مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی برگزار شد ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی هدف از برگزاری این آزمون را سنجش میزان آشنایی کارشناسان دفاتر مختلف حوزه توانبخشی با دستور العملها، قوانین موجود در حوزه توانبخشی بویژه دستور العملهای نحوه و میزان انجام حمایتهای مالی ، بررسی سطح علمی و اطلاعات کارشناسان و … عنوان کرد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان،  برگزاری این آزمون را نوعی به روز شدن اطلاعات و   داشته ها عنوان کرد
اعظم اسماعیلی معاون توانبخشی بهزیستی کرمان نیز دراین خصوص گفت : تمامی دستور العملها و آئین نامه های موجود و ملاک عمل یک ماه قبل بصورت پکیج آموزشی در اختیار کارشناسان قرار گرفت تا پس از مطالعه و مرور امروز دراین آزمون شرکت نمودند.