اولین جلسه ستاد اجرایی طرح آموزش آئین همسرداری ویژه جوانان در شرف ازدواج شهر کرمان با حضور اعضاء در محل بهزیستی کرمان تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین جلسه که با حضور مدیران ارشد ونمایندگان دستگاههای اجرایی عضو و با هدف ارائه سر فصل و برنامه ریزی جهت اجرای طرح آموزش آئین همسرداری ویژه جوانان در شرف ازدواج برای عملیاتی نمودن مصوبه کارگاه پیشگیری از وقوع جرم که در استان فارس برگزار شد ، تشکیل گردید ، اعضاء پس از بحث و تبادل نظر به بررسی راهکارهای پیشنهادی پرداخته و در آخر نیز پیشنهادات قابل اجرا را جهت اقدام تصویب کردند.