دوره آموزشی ارتقاء کارایی ویژه کارکنان مراکز کاهش آسیب در بهزیستی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، دوره آموزشی ارتقاء کارایی کارکنان مراکز کاهش آسیب با حضور بیش 40 نفر در کرمان برگزر شد.
در این دوره آموزشی که با هدف توانمند سازی و ارتقاء کارایی کارکنان مراکز کاهش آسیب و به مدرسی دکتر محمد صادق شیرازی برگزار شد ،نکات لازم و مباحث علمی مرتبط به پرسنل تیم سیار مراکز کاهش آسیب و سرپناه شبانه ارایه شد.
گفتنی است پس از پایان دوره مذکور طی یک هم اندیشی دوستانه افراد شرکت کننده در دوره آموزشی به بیان تجربیات موفق خود در مراکز کاهش آسیب پرداختند.